Algemene voorwaarden

1. Algemeen.
A. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij Villa Griekenland.
B. Onder eigenaar wordt verstaan de eigenaar van de te huren villa.
C. Onder huursom wordt verstaan de huurprijs van de woning.
D. Onder huurbedrag wordt verstaan de huursom + de eventuele eindschoonmaakkosten.
E. Onder factuurbedrag wordt verstaan de huursom inclusief bijkomende kosten, zoals de borgsom.
F. Onder huurder wordt verstaan die persoon die de boeking aangaat en wordt mede verstaan huurster, huurders en huursters.
G. Onder de website van Villa Griekenland wordt verstaan www.villa-almyri.nl.
H. Uw contractspartij is Villa Griekenland.
I. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen van de villa via Villa Griekenland.
J. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties.

2. Boekingen
A. Villa Griekenland neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 21 jaar. De “hoofd huurder” dient 21 jaar of ouder te zijn. Villa Almyri behoudt zich het recht voor om ten alle tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren.
B. Bij een internet boeking komt de boeking tot stand nadat de verhuurder, na ontvangst van het via internet verzonden boekingsformulier, de boeking per e-mail heeft bevestigd.
C. Bij een mondelinge of telefonische boeking komt de boeking tot stand zodra Villa Griekenland de boeking per e-mail heeft bevestigd.
D. Villa Griekenland zal de boeking binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk of digitaal aan u bevestigen en factureren.
E. U ontvangt eveneens het uitgebreide boekingsformulier voor aanvullende informatie.
F. De bevestiging en factuur dient u na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele beweerde onjuistheden dienen altijd per e-mail kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 10 dagen na datum van de bevestiging/ factuur en vr aanvang van het verblijf. Bent u binnen 10 dagen na de boeking niet in het bezit van een bevestiging of factuur, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Villa Almyri.
G. Alle manieren van boekingen zijn definitief en bindend, d.w.z. dat bij annulering, annuleringskosten verschuldigd zijn.

3. Opties
A. Voordat u reserveert kunt u een optie nemen. In deze periode heeft u dan de gelegenheid vluchten te regelen. Gedurende de optieperiode wordt de villa niet aan iemand anders toegezegd. De lengte van de optieperiode wordt tevoren met u afgesproken, maar zal nooit meer zijn dan twee weken. Als iemand anders in de optieperiode de villa wil huren, hebt u nog 24 uur de gelegenheid om een definitieve beslissing te nemen. Daarna vervalt de optie automatisch.
B. Op de pagina beschikbaarheid kunt u zien of een optie is afgegeven. Deze zijn daar geel gemarkeerd.

4. Wijziging door de huurder
A. Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Villa Griekenland niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van Villa Griekenland of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd.
B. Alle wijzigingen met betrekking tot het aantal personen moeten vooraf via e-mail met Villa Griekenland besproken worden. Het aantal personen mag nooit meer bedragen dan 4.
C. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vr aankomst niet worden toegestaan. Bij een wijziging naar een goedkopere periode of (een gedeeltelijke) annulering binnen een periode van 4 weken vr aanvang van het verblijf, bent u de volledige oorspronkelijke huursom verschuldigd.

5. Annulering
A. Iedere annulering dient schriftelijk aan Villa Griekenland kenbaar gemaakt te worden. U kunt tot 10 maanden voor uw aankomst gratis annuleren.
B. Bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang van het verblijf, is 40% van de huursom verschuldigd met een minimum van 150,-.
C. Bij annulering binnen 4 weken vr aanvang van het verblijf, is de totale huursom verschuldigd.
D. Indien u eerder vertrekt dan de afgesproken vertrekdatum, vindt geen restitutie plaats.
E. Het verminderen van het aantal personen na uw reservering geldt niet als annulering tot 4 weken vr aanvang van het verblijf. Bij vermindering van het aantal personen binnen 4 weken vr aanvang van het verblijf is de totale huursom verschuldigd.
F. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Heeft u een doorlopende annuleringsverzekering, dan is het raadzaam na te gaan of de verzekerde som voldoende is.
G. De betaling van het bepaalde onder a, b en c dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de factuur in het bezit te zijn van Villa Griekenland.

6. Prijs
De prijzen op de website www.villa-almyri.nl zijn niet bindend. De op de bevestiging of factuur vermelde prijs is bindend. Villa Griekenland behoudt zich het recht voor de prijzen op de website, in brochures en andere uitingen van Villa Griekenland te wijzigen.
Villa Griekenland behoudt zich het recht voor om op ieder moment de kortingsregelingen te wijzigen. Bij boeking wordt u in kennis gesteld van de dan geldende prijs. Van prijskortingen en/ of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, indien de bevestiging/ factuur door Villa Griekenland is verzonden.

7. Betalingen
A. Na uw boeking ontvangt u binnen 10 dagen n factuur van Villa Griekenland. De aanbetaling bedraagt 40% van de huursom van de woning. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de factuur in bezit te zijn van Villa Griekenland. De resterende betaling van de huursom van de villa plus alle overige kosten dient uiterlijk 4 weken voor aankomst op de rekening van de verhuurder te zijn bijgeschreven.
B. Voor reserveringen die meer dan 330 dagen voor vertrek worden gedaan geldt een afwijkende, gunstigere betalingsregeling: u betaalt 10 maanden voor aankomst de eerdergenoemde 40% (eventueel lager, indien op de factuur vermeld). Bovendien kunt u tot 10 maanden voor aankomst gratis annuleren. Deze regeling geldt omdat u pas 1 jaar van tevoren vluchten kunt boeken.
C. Huurbedragen tot €150,00 dient u onmiddellijk in het geheel te voldoen.
D. Bij boekingen binnen 4 weken vr aanvang van uw verblijf dient het gehele huurbedrag ineens te worden voldaan.
E. E. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag zendt Villa Griekenland een schriftelijke aanmaning. Wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen staat bijgeschreven op de bankrekening van Villa Griekenland wordt de boeking geacht te zijn geannuleerd. Villa Griekenland zal in dat geval de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 5 van deze voorwaarden in rekening brengen. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht.

8. Borgsom en sleutels
A. De borgsom bedraagt €200,- en dient voorafgaande aan het vertrek aan Villa Griekenland te worden afgegeven of overgemaakt. De wijze van afgeven van de borgsom staat vermeld in de boekingsbevestiging.
B. De borgsom wordt uiterlijk binnen 30 dagen na afloop van het verblijf teruggestort aan de huurder, onder aftrek van de eventueel door de huurder gemaakte kosten voor schade of vermissing.
C. De sleutels die u van Villa Griekenland overhandigd krijgt, blijven in bezit van Villa Griekenland.
D. De sleutels van de Villa mogen niet gekopieerd, uitgeleend, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden.
E. Indien u de sleutels van de Villa kwijtraakt, brengt Villa Griekenland de kosten voor nieuwe sloten, nieuwe sleutels en alle bijbehorende kosten bij u in rekening.

9. Overmacht
Overmacht aan de zijde van Villa Griekenland bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Villa Griekenland, daaronder mede begrepen: oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen, nalatigheid van de door de eigenaar ingeschakelde dienstverleners waarvan Villa Griekenland afhankelijk is, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een eigenaar, inbeslagname van de villa e.d.

10. Opzegging of wijziging door Villa Griekenland
A. Villa Griekenland kan de boeking slechts opzeggen dan wel wijzigen in de volgende gevallen: 1) in geval van overmacht 2) wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn, die verdere gebondenheid van Villa Griekenland aan de boeking in redelijkheid niet kan worden gevergd.
B. Mocht zich een onder A vermeld feit voordoen dan zal Villa Griekenland de huurder zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel doen in de vorm van een alternatief aanbod.
C. Is dit niet mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige factuurbedrag plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging of wijziging zal niet door Villa Griekenland worden vergoed.

11. Aansprakelijkheid
A. Villa Griekenland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
• Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de villa;
• Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van het zwembad, tijdelijke uitval of storingen in en om de villa van water – en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straat opbrekingen en bouwwerkzaamheden rondom de villa.
B. Voor wat betreft ongevallen in of om de villa kan Villa Griekenland niet aansprakelijk gesteld worden.
C. Villa Griekenland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht.
D. Villa Griekenland is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen.
E. De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/ of schade die voor Villa Griekenland en/ of derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in de villa bevinden, alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/ of zaak die zij onder zich hebben.
F. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de villa, kunnen aanvullende (schoonmaak) kosten worden doorberekend.

12. Klachten
A. Ondanks alle zorgen van Villa Griekenland kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Deze klacht kunt u per e-mail bekend stellen aan Villa Griekenland, tot maximaal 6 weken na uw vertrek uit de villa.
B. Teneinde uw mogelijke aanspraken op schadevergoeding of restitutie te behouden dient u Villa Griekenland te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van andere accommodatie dan door Villa Griekenland aangeboden, bevrijdt Villa Griekenland van iedere verplichting tot schadeloosstelling.
C. Villa Griekenland zal zich inspannen om, voorzover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid op te lossen.
D. Op alle geschillen met Villa Griekenland is Nederlands recht van toepassing.

13. Gebruik van de villa
A. De villa is uitsluitend bedoeld als vakantieverblijf. U wordt geacht rekening te houden met de opvattingen zoals deze in Griekenland gelden. Dit betekent o.a. dat geen sprake mag zijn van overlast voor buurtbewoners (in wat voor vorm dan ook), naakt zonnen en/of het houden van feesten en andere bijeenkomsten waar meer dan het aantal geboekte personen aanwezig zal zijn (tenzij u tevoren schriftelijke toestemming van de verhuurder). Raadpleegt u bij twijfel vooraf de verhuurder en/of beheerder.
B. Bij de huurprijs van de villa is inbegrepen: het gebruik van de keukenapparatuur, het zwembad, gebruik van de televisie (inclusief satelliet), de dvd speler, airconditioning, audioapparatuur en de wasmachine.
C. Huisdieren zijn niet toegestaan.
D. Iedereen dient zich te houden aan de door Villa Griekenland vastgestelde (gedrags)regels, neergelegd in het Huishoudelijk Reglement. Overtreding van het Huishoudelijk Reglement kan verwijdering uit de villa tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Als door overtreding van het Huishoudelijk Reglement schade ontstaat aan de villa of eigendommen van Villa Griekenland, zal de schade verhaald worden op de huurder.
E. Kinderen onder 12 jaar mogen zich zonder begeleiding van een volwassenen niet in het zwembad bevinden. Ouders/ en of begeleiders moeten ervoor zorgen dat kinderen die niet kunnen zwemmen zwembandjes en/ of een zwemvest dragen in het zwembad. Hierbij dient altijd een volwassenen binnen handbereik te zijn.

14. Aankomst en vertrek
A. De gehuurde vakantiewoning dient na afloop van de huurperiode door de huurder schoon te worden achter gelaten.
B. De beheerder heeft het recht extra kosten in rekening te brengen indien aan het vorenstaande geen gehoor wordt gegeven.

15. Toeristenbelasting
De prijs voor de huur van de villa via Villa Griekenland is inclusief toeristenbelasting.

16. Verblijf van meer of andere personen dan overeengekomen
Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Verblijf van meer of andere personen in de villa dan op de reservering overeengekomen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder toestemming van Villa Griekenland, en kan leiden tot het voortijdig beindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.

15. Verkoop
Indien de villa wordt verkocht nadat de huurder de villa voor een bepaalde periode heeft gereserveerd, maar voordat de verhuurperiode is aangebroken, moet de nieuwe eigenaar de bestaande schriftelijke afspraken (op papier en digitaal) die gemaakt zijn tussen de voormalige eigenaar en de huurder, respecteren. Onder deze afspraken vallen onder andere deze algemene voorwaarden.

1 februari 2016

vakantiehuis huren Griekenland